Widok zamku w Ojcowie

1787
akwarela, papier, 40,6 x 56,8 cm

Gabinet rycin Biblioteki Uniwer-
sytetu Warszaw-skiego